Dębicki Klub Krótkofalowców PZK
SP8PDE

Z ostatniej chwili

UCHWAŁA ZARZĄDU OT PZK W TARNOWIE

Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców nr 28 w Tarnowie, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału, w dniu 16 grudzień 2018r. w lokalu LOK w Tarnowie ul. Krzyska 17 o godz. 9:00 w pierwszym terminie, w drugim terminie o godz. 9:30.

            Proponowany porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Powołanie protokolanta.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku Zebrania.
5. Przyjęcie regulaminu obrad i regulaminu wyborów.
6. Wybór Komisji skrutacyjnej, komisji wyborczej i komisji uchwał.
7. Sprawozdanie Zarządu Oddziału.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OT.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Dyskusja, zgłaszanie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11. Wybory członków Zarządu.
12. Wybory Komisji Rewizyjnej.
13. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
14. Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków Zebrania.
15. Zakończenie Zebrania.

Prezes OT PZK nr 28
Janusz Banaś – SP9LAS
 
Praca z terenu Gmina Czerwin OR03 operator Damian SP8D.

I-miejsce  stacji klubowej SP8PDE
w Zawodach "SIĘGAJ DO GWIAZD" edycja 2018
okazji 545 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.